Nieuws

Brief aan minister: geen gehoor

  • 30 januari 2018
  • Author: Marcel
  • Aantal maal bekeken: 1973
  • 0 Comments

We hebben de minister op 7 december een brief gestuurd met daarin onze eigen geluidsberekeningen bij doorstijgen boven Wezep. Behalve de papieren variant van een autoreply hebben we nog geen reactie van haar mogen ontvangen. Op 3 januari hebben we een brief gestuurd met betrekking tot nieuw gevonden fouten in de MER berekeningen, ook op deze brief hebben we nog geen reactie ontvangen.

De minister weigert nog steeds op onze vragen in te gaan, ondanks het aandringen van de Nationale Ombudsman op betrokkenheid van de burger bij belangrijke processen als Lelystad Airport.

De minister wil graag ons vertrouwen, wij vertrouwen er daarom op dat onze brieven alsnog beantwoord gaan worden. Voor de zekerheid hebben we haar wel onderstaande herinnering gestuurd.


Aan:

Mevr. C. van Nieuwenhuizen,
Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Postbus 20901
2500 EX Den Haag.

Onderwerp: HERINNERING; onze brief van 7 december aan u betreffende geluidscontouren Lden Wezep.

Wezep, maandag 29 januari 2018.

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,

Op 7 december 2017 stuurden wij, Bewonerscomité HoogOverWezep, u een brief over de te verwachten geluidscontouren bij doorstijgen boven Wezep. Onze vrees voor doorstijgen boven onze woonkern, tegen de uitgangspunten van de Alderstafel in, is zeer reëel zoals wij in deze brief aangaven. Een vraag hierover stelden wij reeds in onze brief van 25 september 2017, een brief die niet werd beantwoord, ook niet na twee herinneringsbrieven. Pas op 13 december 2017, na inschakeling van de Nationale Ombudsman, ontvingen wij een antwoord-mail, namens u, van de directeur Luchtvaart, de hr. drs. R. Huyser. Naar onze mening laat zijn antwoord, mede gelet op de ontwikkelingen ter zake, nog teveel ruimte over. Daar komt bij dat ons vertrouwen in de kwestie Lelystad Airport, zoals u bekend, door een aantal oorzaken als fouten in de MER, geen MER voor gebieden waar dat wel nodig was, geen of slechte communicatie, niet of nauwelijks vrijgeven van relevante informatie, geen of te weinig inspraak tot een dieptepunt gedaald is.

Voor ons was dat reden om tenslotte zelf expertberekeningen te laten uitvoeren voor het geval er inderdaad zou worden doorgestegen boven Wezep of directe omgeving.

In onze brief van 7 december stuurden wij u daarom de geluidscontouren bij doorstijgen boven Wezep bij 25.000 en, de eindsituatie, 45.000 vliegbewegingen. In beide gevallen kwam de geluidscontour van twee deskundigen, onafhankelijk van elkaar, uit boven de wettelijk-kritische grens van 48 Lden. In de MER-2014 wordt voor Wezep echter slechts 40 tot 42 Lden aangegeven.

Intussen is verder bekend, we stuurden u daar op 3 januari 2018 een brief over, dat deze 40 tot 42 Lden niet correct is daar deze in de MER-2014 berekend is voor 3000 m vlieghoogte terwijl de werkelijke passage van vliegtuigen boven Wezep slechts 1800 m bedraagt volgens dezelfde MER-2014. Dit betekent een verhoging met 6 Lden extra. Ook zonder een stijgmoment komen we dus al in de buurt van of op de wettelijk kritische grens van 48 Lden. We hebben het dan nog maar niet over de stapeling van beide en piekmomenten van 65 dB of hoger!

In aansluiting op onze brief van 7 december ontvingen wij van uw ministerie op 11 december 2017 een ontvangstbevestiging. De feitelijke inhoud was kort en luidde:

“Wij hebben uw brief, namens de Bewonersgroep HoogOverWezep, ontvangen en deze geregistreerd onder kenmerk IENM/BSK-2017/306378. U kunt binnen vier weken een reactie verwachten.”

Helaas moeten we constateren dat er, sinds de ontvangstbevestiging van 11 december j.l. met de vermelding ‘binnen vier weken een reactie’, nu reeds zeven weken gepasseerd zijn zonder dat wij ook maar enige reactie, laat staan een gedegen antwoord hebben ontvangen op onze brief. Een continuering van de oude situatie dus waarbij uw ministerie brieven en herinneringsbrieven niet beantwoordt of de eigen reactietijd in ontvangstbevestigingen blijkbaar als niet-relevant beschouwt!

Wij betreuren dat zeer temeer daar de Nationale Ombudsman intussen, per brief van 15 december j.l., u heeft laten weten dat burgers voldoende bij dergelijke belangrijke processen betrokken moeten worden en er ruimte moet zijn voor inspraak en participatie. Wij mochten dan ook hopen dat onze brief van 7 december 2017 in deze geest wél tijdig beantwoord zou worden, met name ook omdat de kwestie van de kritische-wettelijke grens van 48 Lden hier toch wel belangrijk genoeg voor zou zijn. Wij moeten echter concluderen dat dat niet zo is en dat er dus wederom bevestigd wordt dat wij uw ministerie niet kunnen vertrouwen.

Voor de goede orde vermelden we dat we daarom een kopie van deze brief ter informatie aan de Nationale Ombudsman zullen sturen.

Mogen we u ook nog herinneren aan onze hierboven reeds gememoreerde brief gedateerd 3 januari 2018 om te voorkomen dat de reactietijd van vier weken hierbij ook zal verstrijken? Deze brief zou toch uw aandacht moeten trekken daar hierin een grote fout in de MER-2014 is geconstateerd, een overschrijding met maar liefst 6 Lden tot de wettelijke minimumgrens van 48Lden, waarvan onze woonkern het slachtoffer zou gaan worden, een situatie die voor ons onacceptabel is.

Met vriendelijke groet,

namens Bewonerscomité HoogOverWezep,

G.M.C. Buursen.


Klik hier voor de brief

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media