Wezep/Hattemerbroek bottleneck vliegroutes Lelystad Airport

Van de 6.407 in oktober/november 2017 vanuit het hele land ingediende internetconsultaties over Lelystad Airport is één derde afkomstig uit de Noord-Veluwse woonkernen Wezep (13.800 inw.) en Hattemerbroek (1.100 inw). [1] De verklaring voor dit hoge aantal schuilt in een combinatie van factoren:

1. De bevolking beseft dat ze zwaar dreigt te worden getroffen.

2. Velen voelen zich geschoffeerd door de verantwoordelijke instanties.

3. Men is niet tegen Lelystad Airport als zodanig, maar vindt dat de geplande vliegroutes anders moeten en kunnen.

1. De problemen

a. Problemen door B+routes. De problemen die Wezep bedreigen, zijn groot:

 • De twee drukke zuidwaartse vertrekroutes (van Baan 05 en 23) zijn pal over Wezep gepland.
 • De Baan 23-route maakt boven Wezep een bocht, wat extra motorvermogen vergt en dus meer geluid en uitstoot oplevert.
 • De vlieghoogte ter plaatse bedraagt slechts 1.800 meter.

Een en ander spoort niet met:

 • Het uitgangspunt van de Alderstafel dat woonkernen ontzien worden.
 • De gewekte verwachting dat de herindeling van het luchtruim tijdig zou zijn afgerond en er hoger zou worden gevlogen.

b. Ernstig gedupeerden. Het MER-rapport van 2014 bevestigt de problematiek:

 • Uiteindelijk valt heel Wezep binnen de belastende 40dB Lden contour. (Lden is het omgerekende etmaalgemiddelde; de telkens ervaren piekbelasting per vliegtuig is fors hoger. Het piekniveau ligt waarschijnlijk boven 60dB.)
 • Wezep krijgt bij B+ de meeste ‘ernstig gehinderden’ en ‘ernstig slaapverstoorden’, méér dan bijvoorbeeld Lelystad, Biddinghuizen, Swifterbant of Dronten.

c. Onbetrouwbare MER. Onderzoek van actiegroep HoogOverijssel wijst uit dat de geluidshinder nog veel erger zal uitpakken en het aantal gedupeerden ook aanzienlijk groter zal zijn:

 • Voor de MER is structureel met eenzijdige, voor bevolking en milieu altijd nadelige, aannames gewerkt en zijn tal van fouten gemaakt.
 • Bij Baan 05 is een onjuist stijgprofiel gehanteerd, waardoor de overlast in Wezep en ook in buurgemeente Hattem groter zal uitvallen.

d. Verzadigingspunt al bereikt. Door cumulatie van reeds bestaande geluids- en milieuhinder is in Wezep het verzadigingspunt ook zonder laag overvliegende Boeings en Airbussen al bereikt:

 • De kern wordt ingesloten door de autowegen A28 en A50 en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle.
 • Het naburige artillerieschietkamp veroorzaakt zware explosies, schokgolven en trillingen.

Deze factoren zijn ten onrechte niet meegewogen.

e. Nieuwe bedreigingen. In Gelderland gaan stemmen op om de rest van de Veluwe te ontlasten door eerder dan nu beoogd door te stijgen naar 2.700 meter of hoger. Klaarblijkelijk denkt men aan doorstijgen ter hoogte van Wezep/Hattem/Wapenveld/Heerde. Het is zonneklaar dat in dat geval de geluidsintensiteit aanzienlijk hoger komt te liggen dan de al bezwaarlijke 40 dB Lden - mogelijk zelfs boven de kritische waarde van 48dB Lden. Voor de burgers van Wezep is hier sprake van laakbaar nimby-gedrag. Net als het college van B&W bestempelen zij de gevolgen ervan als desastreus en onaanvaardbaar.

2. Schoffering door instanties

a. Falende communicatie. De communicatie is alom ernstig tekort geschoten en doet dat nog steeds. Voor Wezep geldt bijvoorbeeld:

 • De Tafel van Alders en het Ministerie hebben categorisch geweigerd in Wezep speciale informatiebijeenkomsten te beleggen of anderszins toegesneden informatie te verstrekken, terwijl nota bene H. Alders zelf in zijn aanbiedingsbrief van 22-05-2014 staatssecretaris W. Mansvelt adviseerde dat vanwege de impact van B+ op de gemeenten Elburg en Oldebroek wel te doen. De bewoners bleven daardoor in het ongewisse over wat het verre Lelystad voor hen in petto had. Het verklaart waarom in 2014 vanuit Wezep niet meer dan drie (!) zienswijzen zijn ingediend. Ook nadien bleef de bevolking van adequate informatie verstoken. In het najaar 2016 zegde de directeur van Lelystad Airport de burgemeester van Oldebroek persoonlijk toe om samen met H. Alders naar Oldebroek en Elburg te komen voor publieksvoorlichting. Een toezegging die, ondanks herhaald aandringen, niet is nagekomen. Pas door de commotie over de vertrekroutes ontdekten de bewoners dat Wezep een van de grootste slachtoffers van de plannen met Lelystad Airport dreigt te worden. Met als resultaat de ruim 2.100 inzendingen bij de internetconsultatie.
 • Tijdens de informatiebijeenkomsten van september 2017 zegde het Ministerie toe alle resterende vragen schriftelijk, adequaat en bijtijds te beantwoorden. Maar op alle e-mails en aangetekende brieven met vragen van leden van HoogOverWezep - nodig geacht i.v.m. de internetconsulatie - is tot op heden niet gereageerd. Zelfs brieven die via de Nationale Ombudsman zijn toegestuurd bleven onbeantwoord.

b. Slechte belangenbehartiging. De belangen van de Wezepse/Oldebroekse bevolking zijn slecht behartigd , wat het vertrouwen in diverse actoren ernstig heeft geschaad. Genoemd mogen worden:

 • De gemeente zat niet aan bij de Tafel van Alders en werd ook niet uitgenodigd of toegelaten, toen Wezep zich aandiende als bottleneck in de routering. Wat zich aan deze Tafel afspeelde was en is volstrekt onduidelijk en oncontroleerbaar. Verslagen zijn niet beschikbaar.
 • Er zijn geen indicaties dat de provincie Gelderland en de burgemeesters van Harderwijk en Nunspeet, als vertegenwoordigers van Noord-Veluwe, zich sterk hebben gemaakt voor de Wezepse/Oldebroekse belangen.
 • Deelname van Oldebroek aan de CROLL (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad) is afgehouden.
 • De gemeenten Elburg en Oldebroek vingen bot bij het Ministerie om geluidsmetingen uit te voeren en zien zich daardoor genoodzaakt dat op eigen kosten zelf te gaan doen. (Voor Oldebroek: € 100.000.)
 • De Tafel van Alders, ‘Den Haag’, noch de Provincie heeft er tot dusverre blijk van gegeven dat ze hun zorgplicht jegens mens, dier en milieu in Wezep serieus nemen. Van aandacht, begrip, compassie of oplossingsgerichtheid is tot nu toe bitter weinig gebleken.

3. Visie HoogOverWezep

Actiecomité HoogOverWezep is spreekbuis van de verontruste inwoners van Wezep/Hattemerbroek en wordt door de gemeente gefaciliteerd.

HoogOverWezep verzet zich niet tegen Lelystad Airport als zodanig, maar is wel mordicus tegen:

 • De veel te lage routes, met ook nog eens een bocht, pal boven Wezep.
 • Doorstijgen boven of nabij woonkernen, Wezep in het bijzonder.

HoogOverWezep is vóór:

 • Versnelde herindeling - nog vóór opening van Lelystad Airport - van het luchtruim.
 • Ontwikkeling - op correcte en transparante wijze - van optimale routes van en naar de luchthaven, waarbij alle opties open staan.
 • Daadwerkelijk vermijden van woonkernen en natuur- en recreatiegebieden.
 • Optimalisering van de informatie-, communicatie- en inspraakprocedures.
 • Herwinning op gepaste wijze van het danig geslonken vertrouwen in de verantwoordelijke landelijke en provinciale overheden en instanties.
 • Een nationaal debat over de vraag of laagvliegen boven Nederland gewenst is.

(Wezep/Hattemerbroek, 24-11- 2017)

 

Contact : info@hoogoverwezep.nl
Website : http://hoogoverwezep.nl
Twitter : @HoogOverWezep
Facebook : https://www.facebook.com/HoogoverWezep

(Visie HoogOverWezep. Versie 24-11-2017)


[1] Ter wille van de leesbaarheid wordt hier verder alleen van Wezep gesproken.


Download onze visie als PDF

Volg ons op social media