Nieuws

Dure plicht Gelders provinciebestuur

Oplossen problemen flessenhals Wezep/Hattem/Wapenveld/Heerde

 • 29 november 2019
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 6790
 • 0 Comments

Afgelopen week zijn we, samen met een SATL-delegatie, naar Arnhem gegaan om daar met een aantal leden van de leden van Provinciale Staten Gelderland te overleggen. Er zijn stevige uitspraken gedaan, maar deze zijn wel goed ontvangen. We hopen op een goede, structurele samenwerking in het bizarre dossier dat Lelystad Airport inmiddels is geworden.

 

1. Het Gelders provinciebestuur is mede debet aan de problemen waarmee Lelystad Airport de NO-Veluwe dreigt op te zadelen.

2. Op dit bestuur rust daarom de dure plicht om, conform eigen opvatting van taken en verantwoordelijkheden, krachtdadig structurele oplossingen voor deze regio te bewerkstelligen - vóór de eventuele opening van Lelystad Airport.

3. ‘Optimalisaties’ en andere beperkte laterale verschuivingen en/of Continuous Climb Operation (CCO) bieden geen structurele oplossing.

4. De enige remedie: geen vliegroutes over of dichtbij het bewoonde gebied van de NO-Veluwe.

5. Áls keuzes onvermijdelijk zijn, dan volgens het principe: wil men de lusten, dan ook de lasten.

1. Blauw de ‘optimalisatie’ van route 23. Route 05 wordt niet gewijzigd. (kaart IenW) 2. Stijgen na Wezep/Hattem. Alleen route 05 is hier uitgewerkt. (contourenkaart dr. ir. P. Sijtsma van PSA3).

Argumentatie

1. Belangen verwaarloosd

GS hebben aan de Alderstafel de belangen van de NO-Veluwe verwaarloosd en PS niet naar behoren geïnformeerd:

 • Niet over woongebieden . In 2011 is in het Bola (Bestuurlijk overleg Lelystad Airport) door o.a. Flevoland en Gelderland overeengekomen: niet vliegen over woongebieden en boven het oude land op minimaal 1.800 meter. [1] Dit is half maart 2012 door GS in een brief aan Alders - met afschrift aan PS - met klem herbevestigd (‘houden onverkort vast’). [2]
 • Voor zover mogelijk . Desondanks stemden GS eind maart 2012 in met het Aldersadvies. Hierin bleef de voorwaarde van 1.800 meter overeind, maar was ‘niet over’ veranderd in ‘voor zover mogelijk vermijden’. [3] PS is hierover pas twintig maanden later en niet meer dan terloops geïnformeerd. [4]

(Voor Flevoland bleef ‘niet over’ wel van kracht. In Wezep komen bijgevolg meer ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden dan in welke Flevolandse kern ook en resp. 7 en 10 keer meer dan in Lelystad!) [5]

 • NO-Veluwe de klos . Op basis van het Aldersadvies kon de LVNL zowel de laagvliegroutes als de routes pal over Wezep/Hattemerbroek (en rakelings langs o.a. Oosterwolde, Noordeinde, Hattem, Wapenveld en Heerde) gaan plannen en als het van pas komt, beroept IenW zich nog steeds op dit advies.
 • Niet behartigd. Er zijn geen indicaties dat Harderwijk en Nunspeet zich als vertegenwoordigers van de regio hebben ingespannen om vliegroutes over de NO-Veluwe te voorkomen. Integendeel. Voor de provincie Gelderland ontbreken zulke indicaties eveneens.
 • Salamitactiek. Er is nooit naar voren gebracht, dat de B+ routes onlosmakelijk verbonden zijn met de aansluitroutes. Als het uitkomt, verschuilen de verantwoordelijken zich graag achter deze opknipaanpak.

2. Dubbel gepakt. GS hebben ertoe bijgedragen dat de positie van de NO-Veluwe verder kon verslechteren:

 • Doorstijgen. In november 2017 dienden GS, mede namens ‘diverse gemeenten’ e.a. overlegpartners, bij IenW het voorstel in om op de aansluitroute zo noordelijk mogelijk te gaan doorstijgen, ‘zodat zo min mogelijk woonkernen hinder ondervinden van de hoge piekniveaus aan geluid die een dergelijke stijging teweeg brengt’. [6] Oftewel: om de rest van Gelderland te ontzien, zadelen we willens en wetens de reeds door laag overvliegen geplaagde NO-Veluwse gemeenten ook maar op met deze vermaledijde piekniveaus. Een curieuze interpretatie van bestuurlijke zorgplicht en nabuurschap. Aan PS werd niet gemeld, dat de vier NO-Veluwse gemeenten zich van het advies hadden gedistantieerd. Oldebroek sprak van ‘absoluut onacceptabel vanwege de cumulatie van milieubelastingen’. [7]
 • Alleen lusten. Tezelfdertijd lieten Harderwijk, Nunspeet, Barneveld, Ermelo, Putten én Lelystad – bien étonnés - weten dat snelle opening van Lelystad Airport dringend geboden was - want van groot nationaal én regionaal belang - en dat hoe dan ook ‘route B+ als vertrekpunt geldt en in stand blijft’. [8] Oftewel: wij snel de lusten, anderen voorgoed de lasten.
 • Juichen. Voor IenW was het ‘Gelders’ advies gefundenes Fressen. In april 2019 nam de minister het over in haar ‘Startbeslissing’. [9] Tot vreugde van GS: ‘wij juichen (…) toe’ en ‘met de beschreven oplossing slaan de ministeries een goede weg in’. [10]
 • Definitieve oplossing. Uit vragen bij de Startbeslissing blijkt dat GS inmiddels wel erkennen dat eerder doorstijgen keerzijden voor de NO-Veluwe heeft. Daarnaast scharen GS zich in de ‘Gelderse zienswijze’ op het Luchthavenbesluit achter het standpunt, dat er bij de herziening van het luchtruim voor het knelpunt van de flessenhals ‘ een definitieve oplossing moet komen’. [11]
 • Leefklimaat belangrijker. Bovendien heeft de Provincie in de interprovinciale nota ‘Samen werken aan het luchtruim’ de eerste verantwoordelijkheid voor de leefomgeving opgeëist en elders uitgesproken dat ‘leefklimaat Gelderland belangrijker dan luchtvaart’ is. [12]

 

Alles overziend, mag van GS krachtdadig handelen worden verwacht ten gunste van de NO-Veluwe. Op GS rust een dure plicht, en met de twee laatst genoemde punten zijn grote verwachtingen gewekt.
 

3. Optimalisatie geen oplossing. De ‘optimalisatie’ die minister Van Nieuwenhuizen voor de flessenhals heeft gekozen, is niet de gewenste definitieve oplossing (zie kaart 1):

 • Gemeenten ontevreden . De vier NO-Veluwse gemeenten weigerden een keuze uit de voorgelegde varianten te maken: het zijn geen structurele oplossingen en elk variant schept nieuwe problemen. Het wachten is op publiekelijke bijval voor hun standpunt van de Provincie.
 • Ongewijzigd. Vertrekroute 05 loopt ongewijzigd over de bebouwing van Wezep en Hattemerbroek.
 • Breed vliegpad. De geprojecteerde routes zijn geen dunne, strakgespannen draden, zoals wordt gesuggereerd. Piloten mogen een zone van 3,6 kilometer benutten (en vliegen bij bijv. Rotterdam ook geregeld ver daarbuiten). Alle kernen zullen bijgevolg regelmatig overvlogen worden.
 • Stijgen . Het doorstijgen na Wezep gaat de door IenW voorgespiegelde, maar niet te verifiëren, ‘optimalisatiewinst’ grotendeels of volledig te niet doen. [13] (zie kaart 2) De deskundige adviseurs van SATL hebben bovendien aangetoond dat de piekgeluiden en de gemiddelden hoger liggen dan het ministerie berekent. Een van de oorzaken is dat de rekenmodellen tientallen jaren niet zijn geijkt (gekalibreerd). De minister heeft deze fout inmiddels toegegeven, maar er nog geen consequenties aan verbonden.
 • CCO geen soelaas . Als de B+ routes niet veranderen, gaat Continuous Climb Operation (CCO) evenmin een oplossing bieden, zoals de minister beweert. Verre van dat. Alle Gelderse steden en dorpen van de NO-Veluwe, van Elburg en Noordeinde tot voorbij Heerde en Oene, krijgen dan te maken met stijgende toestellen op nog relatief lage hoogte. De dikke sigaar van kaart 2 schuift dan naar boven en voor route 23 geldt mutatis mutandis hetzelfde. Vooral met stijgende toestellen is 3.000 meter veel te laag.

(Arnhem, 27 november 2019)

 

[1] Brief J. Lodders en J. Fackeldey aan E.A. Bien, directie Luchtvaart Ministerie IenM. (kenmerk 1294070; onged.).

[5] MER-2014. Deelonderzoek geluid (13.274.01) (Z.pl. 2014) 122-136.

[13] IenW weigert tot dusverre inzage te geven in de onderzoeksgegevens en traineert een WOB-verzoek.

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media