Nieuws

Een ander geluid

  • 1 december 2017
  • Author: Marcel
  • Aantal maal bekeken: 2143
  • 0 Comments

Reactie Actiegroepen HoogOverijssel, Hoog Over Wezep, Red de Veluwe, Hoog Over Zwolle, Weerribben-Wieden, Hoog Over Ede, op rapport "Bewonersdelegatie aansluitroutes Lelystad Airport"

De Actiecomités hebben kennis genomen van het rapport dat de bewoners- delegatie aansluitroutes voor Lelystad Airport heeft gepresenteerd. Ook uit het rapport blijkt dat het draagvlak voor de vliegroutes van en naar Lelystad Airport in Oost-Nederland dermate minimaal is, dat Lelystad Airport voorlopig de ijskast in moet, stellen de Actiegroepen.

Lelystad Airport pas open na herindeling luchtruim. 
De Actiegroepen herkennen zich in het beeld dat het rapport oproept: Lelystad Airport is voortgekomen uit een planproces dat zich kenmerkt door onzorgvuldigheid en ernstige gebreken. Sinds 2007 is een herindeling van het luchtruim altijd rand voorwaardelijk geweest voor de opening van Lelystad Airport als internationale luchthaven. Maar die herindeling is telkens vooruitgeschoven. Hoe de vliegtuigen in of vanuit hogere luchtlagen naar Lelystad vliegen is veel te laat - pas deze zomer - uitgewerkt. En daardoor sloegen de lage vliegroutes in heel Oost- en Noord-Nederland in als een bom. Daar komt bij dat de Alderstafel Lelystad de afgelopen tien jaar uitsluitend oog heeft gehad voor milieueffecten in een beperkt gebied met een straal van ongeveer 30 km rondom Lelystad Airport. 

Het uitblijven van de herindeling van het luchtruim in combinatie met de snel naderende geplande openingsdatum van Lelystad Airport op 1 april 2019 heeft alle betrokken partijen onder veel te hoge druk gezet. De luchtverkeersleiding kon dit jaar niet meer anders dan het voorstellen van langdurige en lawaaiige laagvliegroutes, stelt de bewonersdelegatie. Waarbij de uitgangspunten die de Alderstafel Lelystad wél hanteerde in de straal van 30 kilometer rond Lelystad, daarbuiten één voor één werden verlaten. Bijvoorbeeld:

  •  Binnen het zogenaamde M.E.R.-gebied liggen de lage vliegroutes niet boven woonkernen. Buiten het M.E.R.-gebied liggen de lage vliegroutes ineens wel boven talloze woonkernen, zoals Zwolle, Nijverdal, Wezep, Twello en Ede.
  •  De Alderstafel Lelystad heeft er binnen het M.E.R.-gebied naar gestreefd om zo weinig mogelijk boven Natura2000-gebieden te vliegen. Daardoor worden de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld geheel ontzien. Buiten het M.E.R.-gebied was dit uitgangspunt echter niets meer waard. Geen enkel Natura2000-gebied werd ontzien, en de lage vliegroutes liggen hier recht boven bijna de helft (circa 30) van alle (circa 60) Noord- en Oost-Nederlandse Natura2000-gebieden. Ook talloze andere in recreatief of ecologisch opzicht waardevolle gebieden, zoals Gaasterland, het Vechtdal, de IJsseldelta en delen van de Achterhoek liggen recht onder de laagvliegroutes. Veel van deze nu nog stille landschappen, zijn dat na volgend jaar niet meer.

Volgens de Actiegroepen is het wantrouwen tussen enerzijds het Rijk en anderzijds lokale en regionale bestuurders en burgers enorm. Veel van tientallen betrokken gemeenten zijn mordicus tegen de gang van zaken op zich en de lage vliegroutes in het bijzonder. Ze zijn bij wijze van verrassing geconfronteerd met plannen die leiden tot veel economische schade en milieuoverlast, maar konden zich hier niet inhoudelijk op voorbereiden. En vervolgens blijkt het enige document dat hen nog enige houvast biedt, het milieueffectrapport voor Lelystad Airport, boordevol rekenfouten en foutieve aannamen te zitten.

Over de gemoedstoestand van de talrijke gedupeerde burgers zijn de Actiegroepen kort. Uit onder meer de ingezonden internetconsultaties blijkt dat duizenden Oost-Nederlanders woedend, radeloos, en hun vertrouwen in de overheid compleet zijn verloren. Tientallen burgers bereiden schadeclaims voor. 

De Actiecomités verbazen zich over het feit dat het allemaal zo ver heeft moeten komen. Waarom is er nooit ruimte geweest voor een goede belangenafweging, waarbij ook de burger iets te zeggen heeft? De groei van de Nederlandse luchtvaart heeft stelselmatig de hoogste prioriteit; meer nog dan die van rentmeesterschap over onze . Voor een ander geluid is geen ruimte. En om die groei mogelijk te maken is alles geoorloofd. Het gaat de mensen van de Actiegroepen, waarvan een aantal zelf ook politiek actief zijn, na aan het hart. Kun je van Den Haag nog wel het goede voorbeeld verwachten? 

Als Actiegroepen denken we dat het voor de minister heel moeilijk wordt om alsnog het vertrouwen van de bevolking  te winnen. Open en transparant communiceren alleen is niet genoeg, en daarvoor is het ook te laat. Het comité wil erkenning van het feit dat het project op zoveel aspecten is misgelopen. Daarom moet het hele planproces opnieuw worden doorlopen, en nu wel goed. Dus eerst de herindeling van het luchtruim, zoals vanaf 2007 het uitgangspunt is. En daaraan parallel een geheel nieuwe milieueffectrapportage, met kloppende informatie, opnieuw inspraak voor iedereen, herleidbare berekeningen en een diepgaand onderzoek naar de gevolgen van het vliegen op Lelystad Airport voor de regionale economie, de veiligheid, het klimaat en de volksgezondheid. Als zo’n planproces goed verloopt, zal de minister ontdekken dat het draagvlak in Oost-Nederland voor een uiteindelijk besluit over Lelystad Airport vanzelf terugkeert. 

Tot slot roepen alle Actiecomités de minister op om de implementatie van Lelystad Airport ook te bezien in het licht van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en ontstane brede maatschappelijk discussie over ons vlieggedrag en de impact van vliegen op het klimaat.
 


Klik hier voor het rapport van de bewonerscommisie zoals dat op 1 december aan de minister is aangeboden

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media