Nieuws

Het Nederlandse luchtruim is te klein

Zienswijze SATL en Zienswijze 4 gemeenten NO Veluwe op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

  • 9 juli 2020
  • Author: Marjolein .
  • Aantal maal bekeken: 129921
  • 0 Comments
Het Nederlandse luchtruim is te klein

Zienswijze SATL

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend bij het ministerie van IenW. HoogoverWezep maakt deel uit van SATL en enkele leden van ons team hebben hieraan hun bijdrage geleverd. Het is een degelijk goed onderbouwd verhaal met constructieve adviezen hoe in deze tijden tot een reeële toekomstbestendige visie op luchtvaart gekomen kan worden, want een herijking van de visie op mobiliteit is hard nodig.

Het Nederlandse luchtruim (is) te klein is om alle behoeften van luchtruimgebruikers en duurzaamheidsdoelen te faciliteren.’

(Oordeel internationale experts; uit: Kamerbrief van C. van Nieuwenhuizen en B. Visser d.d. 01-07-2020)

Verantwoordelijkheid nemen

De zienswijze begint met een woord vooraf, waarbij opnieuw onderstreept wordt, dat het Ministerie van IenW eens echt haar verantwoordelijkheid moet nemen en meer in landsbelang zou moeten optreden:

Vooraf

Het voorliggende stuk is de zienswijze van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) op de ontwerp-Luchtvaartnota. SATL bundelt de krachten van twintig burgergroepen uit Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Holland en Overijssel.

SATL en haar ledengroepen nemen sinds 2017 actief deel aan de participatie rond luchtvaartvraagstukken. In allerhande overleggen, nota’s, onderzoeksrapporten en boekwerken zijn zienswijzen geleverd.

De ervaringen hiermee stemmen aanhoudend tot zorg. Kernprobleem is dat veel procedures (nog steeds) tekortschieten op de punten objectiviteit en transparantie. Het is niet zuiver noch vruchtbaar dat het ministerie van IenW, als verantwoordelijk opsteller van beleidsstukken en regisseur van de inspraakprocessen, bij zienswijzeprocedures ook autonoom de reacties verzamelt, inventariseert, weegt en deze - naar keer op keer blijkt - selectief en doorgaans defensief en vaak ontwijkend beantwoordt. Het ministerie van IenW dient zelfs maar de schijn van partijdigheid te vermijden, maar slaagt daar tot nu toe helaas te vaak nog onvoldoende in. Het heeft te veel petten op. Dat kan beter, objectiever en transpanter.

Wij doen daarom het dringend verzoek daarmee nu al een begin mee te maken: laat een onafhankelijke partij toezicht houden op het verzamelen, inventariseren, wegen en beantwoorden van de binnengekomen zienswijzen en op de verantwoording daarvan.

uit Zienswijze SATL op de Ontwerp Luchtvaartnota, blz 2/10

Lees hier verder de Zienswijze SATL op de Ontwerp Luchtvaartnota

 

Gezamenlijke zienswijze van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek

Ook hier is de conclusie dat het minsterie van IenW zich te weinig rekenschap geeft van de huidige hoofdthema's als ontwikkelingen n.a.v. de Corona pandemie, leefbaarheid en klimaatdoelstellingen. en dat de luchtvaartnota zich buiten de huidige realiteit plaatst. Deze zienswijze begint met een kernboodschap:

Kernboodschap

Onze conclusie is dat het basisuitgangspunt van de nota niet dienend is aan de beleidsdoelstellingen van Rijk, provincies en gemeenten voor duurzaamheid en volksgezondheid. Het uitgangspunt is het faciliteren van groei van de luchtvaart, ondanks het feit dat dit aantoonbaar strijdig is met de doelstellingen voor een gezonde leefomgeving, klimaat en natuur. In alle gepresenteerde scenario’s wordt uitgegaan van het bieden van groeiruimte aan de luchtvaart, zonder dat wordt aangetoond welke maatschappelijk meerwaarde en urgentie dit heeft. Met de keuze voor groei wordt naar onze mening het oude denken (groeien is noodzaak – kwantiteit boven kwaliteit) voortgezet en is er geen balans tussen voordelen en nadelen van luchtvaart voor de samenleving.

De gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek zetten duurzaamheid en een gezonde leefomgeving centraal in beleid en uitvoering. Dit doen wij in het belang van onze inwoners. Wij zien in de voorliggende nota deze prioriteiten niet terug. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om, in de definitieve versie van de Luchtvaartnota, de bovenstaande elementen wel volwaardig mee te nemen in de beleidsafweging.

 

Uit 4 NO-Veluwse Gemeenten Zienswijze ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 blz 1/3

Lees hier verder de 4 NO-Veluwse Gemeenten Zienswijze ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050

 

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media