Nieuws

Ingediende zienswijzen

 • 8 maart 2019
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 217
 • 0 Comments

Veel organisaties en gemeenten hebben de afgelopen maand een zienswijze ingediend tegen het luchtvaartbesluit met betrekking tot Lelystad Airport. We hebben een overzicht gemaakt van een aantal zienswijzen.

Gelderse partijen

 • Eerst moet een gedragen oplossing gevonden worden tegen het laagvliegen. Tot die tijd kan Lelystad Airport niet open.
 • De lucht boven Natura 2000 gebieden is van ecologische betekenis. Luchtvaartactiviteiten mogen geen schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen hebben.
 • Lelystad Airport en intensivering van de luchtvaart heeft mogelijk negatieve effecten op natuur- en recreatietoerisme in Gelderland.
 • Het Luchthavenbesluit biedt juridische grondslag voor het gebruik van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer, inclusief vracht.
 • Deze zienswijze richt zich op de geactualiseerde MER rondom Lelystad Airport. Echter, de nu voor marktconsultatie voorliggende Verkeersverdelingsregeling (VVR) heeft mogelijk impact op de bestaande MER.
 • De milieueffecten onder de laagvliegroutes in Gelderland zijn onvoldoende bekend. Ook de Commissie m.e.r. geeft aan dat er hieromtrent onzekerheden zijn. De aangepaste MER biedt weinig extra informatie over de milieueffecten.
 • Ook op middelgrote hoogte (6.000 voet) komen grote zwermen trekvogels voor en het is juist dit verhoogde risico op vogelaanvaringen en de gevolgen daarvan dat van belang is voor de provincie Gelderland.
 • De bocht bij Wezep/Wapenveld blijft een zorgpunt omdat vliegroutes laag over blijven komen. De effecten van mogelijke alternatieven zijn nog niet inzichtelijk.

https://www.gelderland.nl/Zienswijze-LHB-MER

Noord-Veluwse gemeenten

 • Gezamenlijk streven wij de volgende doelstelling na: Geen opening van Lelystad Airport voordat er een significante herziening van het luchtruim heeft plaatsgevonden.
 • Wij zijn van mening dat het openen van Lelystad Airport met de daarbij behorende laagvliegroutes op de korte termijn meer schade veroorzaakt dan positieve effecten heeft.
 • Uit de reslutaten van de belevingsvlucht blijkt dat de gehanteerde berekeningsmethodieken in de MER niet overeen komen met de gemeten waarden en de beleving daarvan.
 • Wij zien in de VVR dat vrachtverkeer en autonome groei niet worden uitgesloten en het uitgangspunt voor een luchthaven voor vakantieverkeer wordt losgelaten.
 • Wij vinden het een tekortkoming in de MER dat met het geluid van vliegtuigverkeer van Schiphol geen rekening wordt gehouden.
 • Het is ons niet duidelijk vanaf welk moment het aantal van 10.000 vluchten vergoogd mag worden en welke criteria hierbij worden gehanteerd.
 • Wij willen en kunnen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de leefomgeving in ons gebied niet accepteren dat er een laagvliegroute ontstaat bij opening van Lelystad Airport

https://www.heerde.nl/dsresource?objectid=b2133e35-6691-4e0d-9c54-3f45eebdcaed&type=pdf&&

Vogelbescherming

 • De negatieve gevolgen voor vogels, natuur en vliegveiligheid van Lelystad Airport zijn opnieuw niet goed onderzocht.
 • De gevolgen voor vogels en vliegveiligheid zijn slordig onderzocht. De grote groepen vogels die van deze hoogte tijdens de trek gebruik maken, zijn onvolledig en niet met de juiste middelen in kaart gebracht.
 • Niet meegenomen in het onderzoek zijn grote geconcentreerde groepen vogels die langs bijvoorbeeld de kustlijnen van IJsselmeer en Noordzee vliegen.
 • Te vrezen valt bovendien dat de vliegtuigen boven IJsselmeer en Markermeer in de lente en de zomer een massaslachting onder gierzwaluwen kunnen aanrichten.
 • Ook direct bij het vliegveld worden de risico’s voor vliegtuigen en vogels veronachtzaamd. Lelystad Airport ligt vlak bij zeer belangrijke vogelrijke natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen. Voor een vliegveld een uiterst ongelukkige plek.
 • De verantwoordelijk minister Van Nieuwenhuizen lijkt echter niet geïnteresseerd in zorgvuldige besluiten.

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/gevaar-vliegveiligheid-lelystad-airport-slecht-onderzocht

 Gelderse Natuur en Milieufederatie 

 • De werkelijke stikstofdepositie ten gevolge van het laagvliegen boven het Natura 2000 gebied Veluwe zal hoger zijn dan in de geactualiseerde MER wordt aangegeven.
 • Er kan niet worden volstaan met melding, maar voor uitbreiding van Lelystad Airport is een vergunning in kader van de wet natuurbescherming noodzakelijk.
 • Negatieve effecten instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 Veluwe zijn niet uit te sluiten.
 • Opening van Lelystad Airport zal bijdragen aan het verder buiten bereik brengen van de instandhoudingsdoelstellingen van verschillende habitattypes in Natura 2000 gebied Veluwe.
 • Bioloog Luit Buurma geeft aan dat als gevolg van de voorgenomen in- en uitvliegroutes in de verre omgeving van Lelystad Airport vogelaanvaringen zullen plaatsvinden. Dit kan wel tot tien keer zo vaak voorkomen als bij Schiphol.
 • Wij constateren dat openstelling van Lelystad Airport op basis van onderhavig ontwerp-luchthavenbesluit leidt tot onnodige extra CO 2 -emissies en het verder uit beeld geraken van de te realiseren klimaatdoelen.
 • de Veluwse stilte- en recreatiegebieden: Het instellen van de laagvliegroutes van Lelystad Airport zal op leefniveau leiden tot een forse aantasting van de stiltebeleving.
 • Wij vinden de argumentatie in de toelichting volstrekt onvoldoende om vrachtvluchten van en naar Lelystad Airport te voorkomen.

https://assets.glk.nl/docs/b440ba7a-25d2-4c69-9482-0f2b142957ef.pdf

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media