Nieuws

Milieu- en Natuurorganisatie Groentje uit Wezep stuurde brief aan het ministerie van I&M

  • 13 november 2017
  • Author: Marcel
  • Aantal maal bekeken: 873
  • 0 Comments

Milieu- en Natuurorganisatie Groentje uit Wezep heeft een brief gestuurd aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin zij hun standpunt over de geplande vliegroutes duidelijk maken. Hieronder leest u hun brief:

Hogere vliegroutes en op termijn minder vliegen!

Ondanks de bezwaren (zienswijzen) die o.a. de gemeente Oldebroek heeft ingediend tegen de nieuwe lage vliegroutes voor Lelystad Airport, worden deze routes in 2019 in gebruik genomen.

Gevolg is dat in de huidige plannen veel inwoners en (recreatieve) bezoekers van de gemeente Oldebroek nog meer geluidshinder zullen gaan ondervinden van laagvliegende vliegtuigen en dat regelmatig in combinatie met schietoefeningen op het daar gelegen artillerieschietkamp. Een extra probleem is dat overschrijding van geluidsnormen niet wordt gemeten, maar berekend met behulp van computerprogramma’s. De gemeente Oldebroek heeft inmiddels aangekondigd een onderzoeksbureau een hinderbelevingsonderzoek te laten uitvoeren. Mensen kunnen betrouwbaarder aangeven wat hun beleving is van hinder dan dat computers dat kunnen berekenen.

De startende vliegtuigen vliegen langer op lage hoogte wat meer brandstof vraagt. Daardoor zal de neerslag van fijnstof en stikstofoxiden in onze leefomgeving extra toenemen. Dat is ongezond voor mensen en de natuurwaarden op de Veluwe (Natura 2000 gebied), die gevoelig zijn voor stikstofdepositie, zullen nog verder worden aangetast.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt dat op zijn vroegst in 2023 opnieuw gekeken kan worden naar een herindeling van de vliegroutes. Dat duurt veel te lang en bovendien is de uitkomst onzeker.

Wij hebben sterk de indruk dat de beleidsontwikkelingen rond Schiphol en in het verlengde daarvan Lelystad Airport, haaks staan op duurzaamheidsaspecten van andere beleidsvelden. Allerlei ingrijpende maatregelen om CO2- en fijnstofemissie door het wegverkeer, woningen, industrie en veehouderij te beperken gelden blijkbaar niet voor het vliegverkeer.

In hoeverre is bij de verwachte extra economische ‘winst’ voor de randstad rekening gehouden met economisch ‘verlies’ elders in het land? Denk bijvoorbeeld aan toeristen die de Veluwe zullen mijden, maatregelen die nodig zijn om gebouwen van geluidsisolatie te voorzien en uiteindelijk een groter beroep op de gezondheidszorg.

Standpunt van Milieu- en Natuurorganisatie Groentje

Voor de korte termijn dient de indeling van het Nederlandse luchtruim voor vliegroutes te worden aangepast, waardoor lang op lage hoogte vliegen voorkomen wordt. Een structurele oplossing voor de iets langere termijn is minder vliegen. Groentje is daarom voorstander om vliegtuigbrandstof net zo te belasten als andere manieren van vervoer. Daarbij komt dat de vliegende vervuiler dient te betalen voor compenserende maatregelen om mens en natuur te ontzien. Het doorberekenen van de werkelijke kosten in de vliegtickets zal uiteindelijk leiden tot minder ‘pleziervluchten’ en dus minder overlast voor burgers en natuur op de grond.

Documents to download

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media