Nieuws

Nieuwe geluidsberekeningen voor Wezep

HoogoverWezep deelt nieuwe geluidsberekeningen met ministerie

  • 8 december 2017
  • Author: Marcel
  • Aantal maal bekeken: 2585
  • 0 Comments

HoogOverWezep heeft een brief verstuurd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met daarin nieuwe geluidsberekeningen, specifiek voor Wezep en omgeving. De conclusie van de brief:  bij 25K en 45K boven de Lden 48 dB(A).

Aan:

Mevr. C. van Nieuwenhuizen,

Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Postbus 20901

2500 EX Den Haag.

Onderwerp: Lelystadlijnen, verwacht geluidscontour bij doorstijgen op / rond Wezep in cijfers dB(A).

Wezep, 7 december 2017.

Geachte mevr. Van Nieuwenhuizen,

Zoals u bekend zal zijn wordt Wezep 1) in het MER-rapport 2014 genoemd als de woonkern welke de meeste last van de zgn. Lelystadlijnen zal gaan ondervinden. De beide naar het zuiden uitgaande lijnen van de routeset B+, goed voor een 80% van het vliegverkeer, gaan immers op 1.800 m laagte pal over onze woonkern –tegen de randvoorwaarden van de Alderstafel in (!)- waarbij ook een bocht, met meer motorvermogen, gemaakt moet worden. In de MER 2014 valt heel Wezep minimaal binnen de belastende 40 dB Lden contour, met de meeste “ernstig gehinderden” en “ernstig slaapverstoorden”, meer dan in Lelystad zelf, Biddinghuizen e.a. Het piekniveau daarbij zal naar verwachting boven de 65 dB(A) per passage, boven de woonkern, uitkomen.

In de MER 2014 is echter niet de al bestaande geluidsoverlast in Wezep meegenomen. Deze is groot: Wezep ligt ingeklemd tussen de beide autosnelwegen A28 en A50 (knooppunt Hattemerbroek), de West-Oost spoorverbinding Utrecht –Zwolle en het artillerie-schietkamp “Oldebroek”. Niet voor niets kwam meer dan één derde van alle internetconsultaties uit Wezep. De inwoners zijn zeer ongerust en voelen zich niet alleen niet-gehoord, in het verleden, in 2014, is dat ook werkelijk gebeurd: een dringend advies om een informatieavond speciaal voor Wezep te beleggen werd categorisch door de Alderstafel en/of het ministerie geweigerd!

Vanuit dit perspectief is, in het verlengde van de informatieavond te Zwolle op 19 september 2017 op 25 september een brief aan uw voorgangster, mevr. Dijksma, gestuurd waarin tien vragen gesteld werden over de situatie te Wezep met betrekking tot deze Lelystadlijnen. Eén van deze vragen (vraag 7) luidde als volgt:

“Kunt u bevestigen of ontkennen dat de klim vanaf 1.800 m. laagte naar meer hoogte boven Wezep wordt ingezet? Als dat ontkend kan worden voor welke periode of tijdspanne geldt deze ontkenning dan? Als dat op enige wijze bevestigd kan of moet worden in hoeverre heeft de MER daar dan rekening mee gehouden?”

Toen reeds was er namelijk al reden om hier ongerust over te zijn. Een klim boven Wezep betekent immers vol motorvermogen met alle overlast van geluid en uitstoot als gevolg. De ontwikkelingen gaven ons alleen maar meer reden om hier ernstig ongerust over te worden. Zo verscheen in de tweede helft van oktober de visie van de provincie Gelderland over Lelystad-airport met daarin de volgende passage:

"Bij Kamerbrief van 12 september 2017 presenteerde I&M een zuidelijke uitvliegroute waarbij ergens tussen het baken LE506 bij Wapenveld en de stad Apeldoorn zou worden doorgestegen van 6000 voet/1800 meter naar 9000voet/2700 meter. Wij bepleiten dat het punt waarop deze stijging naar 2700 meter wordt ingezet zo ver mogelijk in noordelijke richting wordt verlegd, zodat zo min mogelijk woonkernen hinder ondervinden van de hoge piekniveau's die een dergelijke stijging teweeg brengt".

Bij een zoveel mogelijk in noordelijke richting verleggen van dit stijgpunt komt de woonkern Wezep immers al heel snel in de gevarenzone!

 

De brief van 25 september is nog steeds niet beantwoord, ook niet na hulp van de Nationale Ombudsman.

Het gevaar van de extra decibels en uitstoot van dit stijgmoment van 1800>2700 m boven Wezep e.o. wilden en konden we niet verder lijdzaam blijven afwachten. Daarom hebben we door een specialist in het berekenen van geluid laten berekenen wat het stijgen boven onze woonkern zou kunnen betekenen. De uitgangspunten daarvan en de berekening zelf treft u als bijlage aan. De conclusie van deze berekening (pagina 4) is dat door ons terecht gevreesd moet worden dat de Lden dan op of boven 48 dB(A) zou kunnen komen te liggen: 48.4 bij 25.000 vliegbewegingen en 49,8 bij 45.000, het uiteindelijk toekomstig geplande aantal vliegbewegingen voor Lelystad-airport. Weliswaar wordt er van uitgegaan dat deze aantallen vliegbewegingen pas gerealiseerd worden na herindeling van het luchtruim maar geconstateerd moet worden dat het luchtruim al eerder, ondanks alle verwachtingen, niet op tijd werd geherindeeld. Bovendien is er geen enkele garantie dat na herindeling Wezep wel wordt ontzien. Als deze aantallen vliegbewegingen via de routeset B+ gaan of blijven vliegen moeten we dus terecht voor deze Lden-getallen vrezen. Als bekend wordt 48 dB(A) als wettelijke ondergrens gehanteerd voor geluidsoverlast.

In een zeer recent, ongedateerd ‘Bijlagedocument 1. Beantwoording veel gestelde vragen naar aanleiding van de internetconsultatie Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport” van uw ministerie wordt het volgende over deze 48 dB(A) contour gezegd:

“Binnen deze contour dient op provinciaal en gemeentelijk niveau ruimtelijk beleid gevoerd te worden, waarmee ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen onder de aan- en uitvliegroutes worden voorkomen.”

Maar pal onder deze contour kan dus, vrezen wij, de reeds bestaande woonkern van onze plattelandsgemeente met 14.000 inwoners liggen! En mocht deze stijging niet boven onze woonkern plaats vinden, dan verplaatst deze Lden van 48,4 en 49,8 zich naar elders op het vliegpad want vóór Apeldoorn zou er immers door geklommen worden. Naar onze mening hadden deze mogelijke geluidscontouren en de gevolgen daarvan voorzien kunnen worden. Het lijkt ons in de rede te liggen hier alsnog aandacht aan te besteden. Nu in de MER reeds diverse tekortkomingen zijn geconstateerd, is dit o.i. een dwingende reden de MER geheel opnieuw uit te voeren en alle besluiten die hierop zijn gebaseerd ook opnieuw in procedure te brengen.

Tenslotte willen we voor alle duidelijkheid opmerken dat de bewonersgroep HoogOverWezep niet tegen Lelystad-airport is maar wél tegen alle extra en onnodige overlast die dit voor ons dorp betekent bij een al zo hoge overlast. HoogOverWezep pleit er daarom voor eerst het luchtruim te herindelen zodat vliegtuigen meteen na de start kunnen doorstijgen naar het hoge luchtruim.

Met vriendelijke groet,

Namens HoogOverWezep,

G.M.C. Buursen.

Een kopie van deze brief is heden ook naar de Leden van de Vaste Commissie voor I&W verstuurd.


Klik hier voor de brief

Klik hier voor de bijlage met de berekeningen

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media