Nieuws

Op donderdag 19 september 2019 heeft HoogoverWezep de vier gemeenten een email gestuurd.

Alleen het verdwijnen van routes over bewoond NO-Veluws gebied kan volgens ons soelaas bieden.

  • 21 september 2019
  • Author: Robin
  • Aantal maal bekeken: 1132
  • 0 Comments

E-mail aan de burgemeesters J. Snijder-Hazelhoff (Oldebroek) en J.N. Roozendaal (Elburg) en de wethouders en W.I. Meijer (Heerde) en A. Schipper (Hattem) met afschrift aan gedeputeerde C. van der Wal (Gelderland)

Geachte Burgemeester, Wethouder,

Ofschoon de vier NO-Veluwse gemeenten hun standpunt over de ‘optimalisatie’ bij Wezep al aan de minister kenbaar hebben gemaakt, leek het Hoog over Wezep (HoW) goed u onderstaande informatie te sturen. Uw gezamenlijke brief en de Aanvullend analyse routevarianten Wezep van 12 september 2019 van To70 kregen wij van de gemeente Oldebroek.

De frustratie die uit uw brief aan de minister spreekt, herkennen wij ten volle. Vanaf april vragen wij IenW om opheldering over het onderzoek dat To70 heeft uitgevoerd, o.a. over de gebruikte contourkaarten, de verdeling van het aantal gehinderden over de diverse woonkernen en de effecten van doorstijgen. Onze beleefde vragen en vervolgens WOB-verzoek worden tot dusverre echter stelselmatig afgehouden, of getraineerd met toezending van niet ter zake doende stukken.

Naar aanleiding van de ‘Aanvullend analyse routevarianten Wezep’ hebben wij dr.ir. Pieter Sijtsma, gerenommeerd expert op het terrein van vliegtuiggeluid, gevraagd: Hoe zien bij doorstijgen na de regio Wezep/Hattem de contourlijnen van  ≥55 dB(A) Lamax en ≥50 dB(A) Lamax eruit?

Het was ons opgevallen dat in de aanvullende analyse  wordt gezegd dat zij ‘is uitgevoerd op het maximale piekgeluid (uitgevoerd op het maximale piekgeluid (≥65dB(A) Lamax) en een lagere geluidswaarde (≥60 dB(A) Lamax). Dit volgt de methodiek van de eerdere analyse.’ In de eerdere analyse van april 2019 was namelijk weliswaar ook met piekgeluid gewerkt, maar met andere waarden, te weten ≥55 dB(A) Lamax en ≥50 dB(A) Lamax. Op basis daarvan waren per optimalisatievariant de toe- of afname van de aantallen gehinderden berekend - zonder dat contourkaarten werden bijgeleverd.

Het resultaat van dr. Sijtsma’s analyse is de onderstaande contourenkaart. (Ook als bijlage.) De kaart maakt inzichtelijk hoe groot de impact van doorstijgen vanaf Wapenveld is. Omdat wij niet beschikken over de CBS-cijfers kunnen we niet zeggen wat het effect is op de aantallen gehinderden.

De minister heeft in het AO van 11 september jl. gezegd dat na de herindeling continuous climb een oplossing gaat bieden. Hoe omineus is die uitspraak  voor de toezegging dat B+ bij de herindeling geen uitgangspunt zal zijn? Indien de routes niet substantieel worden verlegd, zullen de vliegtuigen dan namelijk allemaal boven onze NO-Veluwe aan het stijgen zijn. HoW vraagt IenW al bijna twee jaar: reken voor hoe hoog die stijgende toestellen dan ter hoogte van pakweg Hattemerbroek zullen vliegen en hoeveel geluid zij zullen produceren. Die vraag gaat IenW echter stelselmatig uit de weg. Navraag bij de LVNL heeft evenwel geleerd dat - gegeven de afgelegde afstand, technische mogelijkheden en bedrijfseconomische motieven van de vliegmaatschappijen (slijtage, brandstofverbruik) – de toestellen in de praktijk niet serieus veel hoger zullen vliegen en de hinderbeperking bijgevolg verwaarloosbaar zal zijn. Sterker, het stijgen zal alle ‘hoogtewinst’ meer dan teniet doen.

Onze conclusie is dat alleen het verdwijnen van routes over bewoond NO-Veluws gebied soelaas kan bieden. Wil IenW dit? In de Nota Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER voor de luchtruimherziening, die nu voorligt voor het indienen van zienswijzen, staat op pagina 24 dat een van de uitgangspunten is ‘een aantal specifieke toezeggingen rond Stadshagen, het Vechtdal en Wezep alsmede het betrekken van de luchthaven Teuge en het paracentrum Teuge bij het zoeken van een toekomst vaste optie.’  Maar over welke toezeggingen t.a.v. Wezep gaat het hier? Om één van de optimalisatievarianten, die volgens de minister in het AO allemaal ‘substantiële verbeteringen’ opleveren?  

Voor de gemeentebesturen, de Provincie en de samenwerkende burgergroepen is nog het nodige te doen. Wat ons betreft in goed overleg en nauwe samenwerking.

 

Met hoogachting en vriendelijke groet, namens HoogoverWezep,

 

Paul Werkman

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media