Nieuws

Vertrouwen HoogoverWezep in Lelystad Airport-project verder geslonken.

  • 5 maart 2018
  • Author: Marcel
  • Aantal maal bekeken: 2478
  • 0 Comments

In verband met het Tweede Kamer debat volgende week hebben we de commissieleden een uitgebreide mail gestuurd waarin we duidelijk maken dat ons vertrouwen in "project Lelystad Airport" zeker niet is gegroeid. 

We zijn uiteraard blij met het jaar uitstel van de uitbreiding van Lelystad Airport, maar er zijn nog steeds geen echte oplossingen voor de laagvliegroutes. Voor de problematiek van onze regio komt de minister niet verder dan een aantal vage beloftes over "kansrijke optimalisaties in de regionale context". In de praktijk betekent dat: Lelystad Airport gaat open en dan gaan we daarna experimenteren met wat aanpassingen voor Wezep. 

Dat is voor ons uiteraard niet acceptabel. Een klein beetje schuiven van Wezep naar Hattemerbroek (of van Heerde naar Wapenveld) is geen oplossing. Er moeten echte oplossingen komen voordat Lelystad Airport open kan en daarom blijven we bij ons standpunt: eerst een goede herindeling en dan pas open. Als die goede herindeling niet mogelijk is kan het dus ook zijn dat het hele plan Lelystad Airport niet door kan gaan, de minister heeft immers beloofd dat laagvliegroutes op lange termijn geen optie zijn. Dat is een vereiste voor doorgang van het hele project. Kortom: we kijken met belangstelling uit naar het debat volgende week.


Deze mail hebben we naar de commissieleden gestuurd:

Burgercomité HoogoverWezep (HoW) heeft kennis genomen van de stukken die op 21 februari jl. door het Ministerie van IenW zijn vrijgegeven over Lelystad Airport. Hieruit maakt het comité op dat er voor het evidente knelpunt Wezep/Hattemerbroek (hierna te noemen Wezep) nog steeds geen concrete – laat staan structurele - oplossingen worden voorgesteld. Integendeel, oude zorgen worden bevestigd en nieuwe zijn er bij gekomen. Het is goed dat een jaar uitstel ruimte schept voor herstel van zorgvuldigheid en voor bezinning. Maar vooralsnog is er voor Wezep niets veranderd. Het toch al geringe vertrouwen in het Ministerie en het Lelystad Airport-project is daardoor in Wezep alleen maar verder geslonken.

Daarom graag uw aandacht voor het volgende

1. Verzoek

HoW vraagt u met klem aandacht te besteden aan:

a. de onveranderd ernstige problematiek van bottleneck Wezep in het algemeen: laag en pal over het dorp vliegen van 80-90% van al het vliegverkeer van Lelystad Airport;

b. de onaanvaardbaar vage voorspiegelingen met ‘kansrijke’ ‘optimalisaties in de regionale context’, die geen einde maken aan het lage overvliegen van de bebouwde kom en die bovendien pas na vaststelling van het Luchthavenbesluit en de opening van Lelystad Airport op hun haalbaarheid zullen worden getoetst;

c. de onwenselijke situatie dat boven en nabij Wezep (en andere woonplaatsen) zal worden gestegen en de te rooskleurige voorstelling van zaken dienaangaande;

d. het gebrek aan aandacht voor cumulatie met de bestaande geluidsoverlast en uitstoot (A28, A50, spoorlijn, Artillerieschietkamp, kazerne, industrie, Schipholverkeer) en voor het veiligheidsvraagstuk (terugkeermogelijkheden bij calamiteiten, waaronder bird strikes);

e. de toezegging van de minister dat laagvliegen zal verdwijnen, terwijl er zonder herindeling geen garantie bestaat dat deze toezegging gestand kan worden gedaan;

f. de onvermijdelijkheid van structurele ingrepen, conform de wens van heel Oost- en Noord-Nederland: eerst volledig herindelen en optimale routes ontwerpen en dan pas openen van Lelystad Airport.

2. Argumentatie

 

Zorgen

Wat HoW op dit moment de meeste zorgen baart is

a. dat er nog steeds geen concrete - laat staan structurele - oplossingen voor Wezep worden geboden. (Van alle kanten, zoals Kamerleden van coalitie en oppositie, de Bewonersdelegatie o.l.v. A. ter Kuile, de Provincie, B&W en de gemeenteraad van Oldebroek, is Wezep aangemerkt als een van de grootste knelpunten, waarvoor met prioriteit serieuze oplossingen moeten worden gezocht.)

b. dat dit mede het gevolg is van het feit dat de LVNL en de CLSK aanvankelijk de problematiek van Wezep buiten beschouwing moesten of wilden laten. (De argumenten ‘de complexiteit van het luchtruim’ en ‘de verwevenheid met de routeset B+’ snijden geen hout, want voor Biddinghuizen, ook complex en verweven met B+, is wel aan een concrete, zij het marginale, verbetering gewerkt.)

c. dat in de stukken alleen in vage termen sprake is van ‘optimalisaties in lokale context’, gebaseerd op een ‘indicatieve routeschets’;

d. dat de bedoelde optimalisaties ‘kansrijk’ worden genoemd, maar pas nadat Lelystad Airport operationeel is geworden (in de ‘inregelperiode’ en in ‘de experimenteerruimte’) bekeken zal worden of ze wel of niet haalbaar zijn;

e. dat de inwoners van Wezep en de gemeente Oldebroek op deze manier, net als in 2014/2015, opnieuw in de fuik van een vastgesteld en juridisch vrijwel onaanvechtbaar Luchthavenbesluit worden gelokt;

f. dat de bedoelde ‘optimalisaties in lokale context’ een laterale verschuiving behelzen, die weliswaar in Wezep een afname met ‘enkele honderden ernstig gehinderden’ zouden opleveren, maar in Hattemerbroek ‘een mogelijke toename’;

g. dat de netto ‘winst’ die met de beoogde optimalisaties zou worden geboekt in het niet valt bij de extra gevolgen die regelmatig stijgen boven of nabij Wezep met zich meebrengt.

In de stukken wordt beweerd dat Wezep uiteindelijk alleen binnen de 40 dB Lden contour valt. Tegelijkertijd wordt herhaaldelijk benadrukt dat in de praktijk op het hele traject tussen Biddinghuizen en Apeldoorn zal worden gestegen, en nergens staat dat dit niet boven of nabij Wezep gebeurt. Integendeel! In het actualisatierapport wordt later dan Wezep stijgen ‘een bijzondere situatie’ genoemd.

Regelmatig boven Wezep doorstijgen betekent een geluidslast van hoger dan 40 dBLden, maar dit is niet uitgewerkt en vermoedelijk evenmin in de berekening van het aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden verwerkt. HoW heeft de stijgsituatie zelf door een expert laten doorrekenen en komt uit op 49,8 dBLden. Dit is op 07-12-2017 per aangetekende brief aan de minister toegezonden, maar dit schrijven is ondanks twee herinneringsbrieven onbeantwoord gebleven! Hoezo zorgvuldige communicatie?

h. dat het worst case scenario voor Wezep uitkomt op maar liefst 55 dBLmax zonder, en 65 dBLmax met stijgen;

i. dat in de gerepareerde MER wordt gerekend met een vlieghoogte van 10.000 ft boven Wezep, terwijl volgens de tekst en illustraties wordt gevlogen op een hoogte van 6.000 ft., waardoor de overlast lager wordt voorgesteld dan hij zal zijn;

j. dat uit allerlei onderzoek blijkt dat laagvliegen ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van de mensen die onder de routes wonen, leven en werken;

k. dat de cumulatie van de autosnelwegen A28 en A50, de spoorlijn, de Pr. Margrietkazerne, het Artillerieschietkamp (ASK), de industrie en de bestaande luchtvaart niet is berekend;

l. dat concrete voorstellen voor meting en handhaving buiten de directe omgeving van de luchthaven ontbreken.

N.B. het naburige Elburg en vooral Hattem en Wapenveld zullen ook de wrange vruchten plukken van het langs- en overvliegende en stijgende vliegverkeer.

3. Conclusie en pleidooi

 

De enige conclusie die HoW kan trekken, is dat alle problemen die zich voordeden en blijven voordoen – zowel bij Wezep als elders - terug zijn te voeren op de structurele fouten die het hele Lelystad Airport-dossier vanaf het begin aankleven. Het was, is en blijft voortmodderen.

HoW bepleit daarom andermaal dat recht wordt gedaan aan de eisen van talloze burgers, de Bewonersdelegatie, alle burgercomités, vrijwel alle lokale alsook de provinciale overheden in Noord- en Oost-Nederland:

a. eerst het luchtruim volledig herindelen om de voorwaarden te creëren voor daadwerkelijke beperking van de geluids- en milieuhinder, waaronder het laagvliegen;

b. vervolgens geheel nieuwe, vlieg-technisch optimale, veilige en hinderarme (hoge) routes ontwikkelen vanaf en tot aan de startbaan; ontzien van bebouwde kommen en kwetsbare natuur- en recreatiegebieden moet daarbij prioriteit hebben; een nieuwe MER en complete MKBA zijn onderdeel van deze fase;

c. en pas dan besluiten of Lelystad Airport open kan voor groot luchtverkeer.

Hartelijk dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet, namens HoogOverWezep,

Marcel van Beuzekom

Contact : info@hoogoverwezep.nl

Website : http://hoogoverwezep.nl

Twitter : @HoogOverWezep

Facebook : https://www.facebook.com/HoogoverWezep

Bijlage: Fragmenten uit diverse stukken van IenW bij Kamerbrief d.d. 21-02-2018.

Cc:

- B&W Oldebroek

- Fracties gemeenteraad Oldebroek

- Commissie M.E.R.


Bijlage: Fragmenten uit diverse stukken van IenW bij Kamerbrief d.d. 21-02-2018.

Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media