Nieuws

Zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER voor de luchtruim herziening.

 • 18 oktober 2019
 • Author: Marcel
 • Aantal maal bekeken: 3627
 • 0 Comments
Zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER voor de luchtruim herziening.

HoogoverWezep heeft een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening (NRD).

Wat ons betreft een belangrijke opmerking: deze hele notitie had er nog niet mogen zijn. Het doet de aanname dat Lelystad Airport er gaat komen en dat wordt eigenlijk steeds onzekerder. Daarnaast gaat het document uit van het standpunt “groei van Schiphol (en andere vliegvelden)” en ook dat standpunt wordt steeds meer een punt van discussie. In een tijd waarin we klimaat, gezondheid en woon- en leefomgeving steeds belangrijker gaan vinden moet de vraag gesteld worden of groei van Schiphol wel een uitgangspunt mag zijn. De luchtvaartsector (inclusief het ministerie van I&W) zal die afweging zorgvuldiger moeten gaan maken.

De aanstaande luchtruim herziening zien we daarom zeker als een positieve stap, maar verminderen van overlast, in de zin van geluid en gezondheidsrisico’s, moet het uitgangspunt zijn. Daarnaast moet voor ons in Wezep het uitgangspunt zijn dat er geen vliegroutes over, of bijna over, de bebouwde kom mogen komen. Ook een beetje naar links of naar rechts is dus geen oplossing.

Daarmee komen we in onze zienswijze tot onderstaande wensen (of zo je wilt eisen) met betrekking tot de luchtruim herziening. Lees voor de context en onderbouwing van deze punten onze hele zienswijze, je vindt hem onderaan deze pagina.

# 1. Gelieve de voortgang van de luchtruim herziening tot nader datum op te schorten en hoe dan ook de Luchtvaarnota af te wachten en over de hierboven genoemde en eventueel niet genoemde kwesties en knelpunten betreffende Lelystad Airport en deels ook andere luchthavens helderheid is verkregen.

# 2. Gelieve de besluitvorming over het wel of niet openen van Lelystad voor ‘groot handelsverkeer’op te schorten tot na de herziening.

# 3. Vul voor de MER-processen de samenwerkingsgroep aan met relevante gouvernementele en non-gouvernementele partijen uit de sfeer van volksgezondheid, welzijn, milieu/klimaat en economie

# 4. Voorzie erin dat bij de technische uitwerking van de luchtruimherziening actieve monitoring en bewaking van andere maatschappelijke belangen afdoende geborgd zijn.

# 5. Breng in de overwegingen, uitgangspunten, doelen en analytische kaders duidelijk tot uitdrukking, dat substantiële verbetering van de huidige en toekomstige kwaliteit van leven in Nederland en daarbuiten centraal staat en niet het faciliteren van het in de laatste decennia sterk gegroeide volume en een verdere groei van dit volume de centrale oogmerken van de luchtruimherziening zijn. Ruim daarom uitdrukkelijk plaats in voor consolidatie- en krimpscenario’s.

# 6. Gelieve de doelomschrijving als volgt te formuleren:

 • De luchtruimherziening richt zich, in volgorde van belangrijkheid en gewicht, op de volgende doelen:
 • Verbetering van de klimatologische omstandigheden en ontwikkelingen (vermindering emissies CO2, NOx en (ultra)fijnstof).
 • Verbetering van de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid en van het woon- en leefmilieu door vermindering van de impact van vliegroutes op de omgeving (vermindering emissies CO2, NOx en (ultra)fijnstof, geluid en resonantie).
 • Efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim ten behoeve van alle luchtruim gebruikers.
 • Verruimen dan wel verkleinen van de benodigde civiele en/of de militaire capaciteit in het luchtruim.

# 7. Gelieve een omschrijving te geven van wat met civiele en militaire ‘capaciteit’, ‘verruiming’ van deze capaciteit en het Nederlandse ‘luchtruim’ wordt bedoeld.

# 8. Gelieve voor de plan-MER door onpartijdige instanties MKBA’s uit te laten voeren, deze door bevoegde instanties (CPB) te laten valideren, en betrek ze bij de wegingen en keuze van de voorkeursvariant.

# 9. Gelieve aan de trits ‘capaciteit, efficiëntie en veiligheid’ het criterium ‘handhaafbaarheid’ toe te voegen.

# 10. Wij herhalen hier ons verzoek de besluitvorming over Lelystad Airport op te schorten, in afwachting van de besluitvorming over de Luchtvaartnota en sowieso ook die over de VVR, de conformiteits kwestie, de businesscase, het nut en de noodzaak, het luchthavenbesluit, de stikstofproblematiek en de natuurvergunning, en ons verzoek om de besluitvorming over het wel of niet openen van Lelystad voor ‘groot handelsverkeer’ op te schorten tot na de herziening. Ook de veranderingen in het luchtruim vóór 2023 zijn onderdeel van de luchtruim herziening en dienen onderdeel te zijn van de NRD.

# 11. Gelieve vast te leggen dat in de plan-MER wordt aangegeven bij welke varianten welke veranderingen in vliegroutes en -profielen meteen in 2023 kunnen worden doorgevoerd en wanneer de rest volgt, zodat dit bij de keuze van de voorkeursvariant kan worden meegewogen.

# 12. Gelieve duidelijk uit te laten komen dat bij voor het plan-MER proces álle delen – noord, oost, zuid en west – van het luchtruim worden betrokken en over toewijzing en gebruik nog niets vastligt.

# 13. Gelieve één integrale plan-MER te maken voor alle stadia van de luchtruim herziening.

# 14. Gelieve de tekst als volgt aan te passen: ‘Het luchtruim van de toekomst is in ieder geval:

 • Klimaatvriendelijker: geschikt om serieuze verduurzaming mogelijk te maken;
 • Gezonder: geschikt om substantiële verbetering van de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid en van het woon- en leefmilieu mogelijk te maken;
 • Robuust: in staat om onder vrijwel alle omstandigheden de benodigde capaciteit, zowel civiel als militair, te faciliteren;
 • Adaptief: in staat om onder strikte maatschappelijke, bestuurlijke en politieke condities nieuwe gebruiksfuncties en luchtruim gebruikers mogelijk te maken (klaar voor de toekomst; geen carte blanche).’

# 15. Gelieve op te nemen definities van de begrippen ‘nieuwe luchtruim functies’ en ‘nieuwe luchtruim gebruikers’.

# 16. Gelieve op te nemen hoe eventuele implementatie van nieuwe gebruiksfuncties en eventuele toelating van nieuwe luchtruim gebruikers maatschappelijk, bestuurlijk en politiek georganiseerd en bewaakt gaat worden.

# 17. Gelieve de lokale effecten (van elk scenario/variant) conform de MIRT-aanpak mee te nemen.

# 18. Gelieve waar nodig per variant of variabele representatieve situaties gedetailleerde uit te werken en duidelijk te maken waar deze situaties zich waarschijnlijk zullen voordoen.

# 19. Gelieve te verduidelijken wanneer, waarover en met welk oogmerk in het kader van de Wet Natuurbescherming de voortoets zal worden uitgevoerd. Voorts wat onder ‘significant negatieve effecten’ wordt verstaan en met een ‘passende beoordeling’ wordt bedoeld en beoogd.

# 20. Gelieve eerst duidelijkheid te verschaffen over de conformiteit kwestie en te zorgen dat Lelystad Airport en het totale route pakket aan alle MER-eisen voldoet.

# 21. Gelieve de luchtruim herziening, in afwachting van de uitkomsten inzake de

stikstofproblematiek en de vergunningverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming, op te schorten. Voor de NRD verzoeken wij u de verleende vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming als uitgangspunt te nemen.

# 22. Gelieve uitdrukkelijk de concrete resultaten te betrekken bij Europese luchtvaart afspraken en –samenwerkingen voor de inrichting en het beheer van het luchtruim en met name ook de concrete afspraken dienaangaande met de buurlanden.

# 23. Gelieve eerst consensus te krijgen over de instrumentaria en criteria voor het meten en berekenen van geluid en van emissies.

# 24. Gelieve op te nemen dat door middel van onder meer ‘belevingsvluchten’ de verschillende varianten en scenario’s op hun effecten worden bemeten en beoordeeld.

# 25. Gelieve de keuze van de vier varianten te heroverwegen en varianten voor te stellen die ten opzichte van elkaar primair discrimineren op maatschappelijke en luchtvaart-technische oogmerken.

# 26. Gelieve bij de varianten de geografische omvang in beeld te brengen en vergezeld te laten gaan van kaarten op schaal.

# 27. Gelieve op te nemen dat bij de analyses systematisch en gedetailleerd wordt opgenomen of, waar en in welke mate zich verslechteringen zullen voordoen en of hiervoor ontheffingen nodig zullen zijn.

# 28. Gelieve bij de analyses en de vergelijking van de varianten (en eventuele mengvormen) ook de variabele ‘zonder Lelystad Airport’ te betrekken.

# 29. Gelieve voor later of niet opengaan ook terugval scenario's met randvoorwaarden en beschrijvingen en analyses op detailniveau in het onderzoek op te nemen.

# 31. Gelieve de drie ‘gouden regels’ voor luchtruimindeling van Eurocontrol bij elke variant te hanteren en bij elk te verantwoorden wat daarvan wel of niet terecht is gekomen.

# 32. Gelieve aan de uitstoot van CO2 expliciet NOx en (ultra)fijnstof toe te voegen.

# 33. Hanteer voor het in beeld brengen van de emissies per variant niet de minimale of maximale hoogte als criterium, maar de landsgrenzen

# 34. Kies voor het meten en berekenen van geluidsbelasting een scheidslijn van 25.000 voet.

# 35. Gelieve duidelijk te maken wat met de specifieke toezeggingen rond Stadshagen, het Vechtdal en Wezep wordt bedoeld en expliciet uit te sluiten dat (a) met de zogeheten ‘optimalisatie’ bij Wezep/Hattemerbroek de specifieke toezeggingen rond Wezep wordt bedoeld en deze daarmee zouden zijn ingelost; (b) idem met het iets hoger vliegen boven Stadshagen en het Vechtdal.

# 36. Gelieve in de sub-paragraaf ‘Wet- en regelgeving (m.b.t. luchtvaart en milieubeheer)’ de titel, de tekst en de opsomming dusdanig te veranderen dat duidelijk blijkt dat wet- en regelgeving door nationale en internationale instanties op het vlak van gezondheid, welzijn en klimaat evenzeer voorwaardenscheppend zijn.

# 37. Gelieve bij het formuleren van de referentiesituatie niet uit te gaan van de gedurende pakweg vijftig jaar aan (wild-)groei ontstane situatie, maar van een referentiesituatie gebaseerd op een gewenst, ambitieus en realistisch mobiliteits-, luchtvaart- en omgevingsscenario.

# 38. Gelieve voor een gedetailleerde en door relevante partijen (burgers, bestuurders, sector) in een zorgvuldig proces geaccordeerde beschrijving van de referentiesituatie te zorgen.

# 39. Voeg bij de criteria aan de genoemde thema’s voor de toetsing expliciet de categorieën lichamelijke en geestelijke volksgezondheid, het woon- en leefmilieu (waaronder hinderbeleving) en de maatschappelijke kosten en baten toe en formuleer alle criteria SMART.

# 40. Maak duidelijk hoe de verschillende criteria als zodanig en ten opzichte van elkaar gewogen zullen worden.

# 41. Gelieve in de matrix in regel 2, kolom 3 de tekst zodanig te wijzigen dat ook de hoeveelheid geluid wordt opgenomen.

# 42. Gelieve in de matrix in regel 4, kolom 3 de tekst zo te wijzigen dat blijkt dat het mijden van woonkernen en kwetsbare natuur- en recreatiegebieden prioriteit heeft

# 43. Gelieve duidelijk te maken of en hoe België en Duitsland (pro-)actief bij het plan-MER proces worden betrokken.

# 44. Gelieve mogelijk te maken dat een deskundige waarnemer namens de burgers en op kosten van de staat het ontwikkelproces kan bijwonen.


Zienswijze HoogoverWezep op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER voor de luchtruim herziening.

De Notitie Reikwijdte en Detailnivo Luchtruimherziening

 
Print
Categories: Algemeen
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Volg ons op social media