Zienswijze indienen

U kunt een zienswijze indienen voor Lelystad Airport

Vindt u het indienen van de zienswijze lastig? Wij doen het werk voor u. Vul hieronder uw gegevens in en geef ons toestemming om onderstaande standaard zienswijze voor u in te dienen. Na het indienen ontvangt u een e-mail als bevestiging dat uw zienswijze is ingediend.

Zienswijze indienen

De standaard zienswijze

Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat mevrouw C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga

Excellentie,

Hierbij ontvangt u mijn zienswijze op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER).

De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf 2020 boven grote delen van Nederland laag wordt gevlogen. Omdat niet helder is of en wanneer dit laagvliegen aantoonbaar voorbij zal zijn, is dit onacceptabel. Ook is niet duidelijk waar en hoe op langere termijn gevlogen gaat worden. Het gaat om sprongen in het duister.

Specifiek voor de Noord-Veluwe geldt, dat de “flessenhals” Wezep/Hattemerbroek e.o. niet als experimenteerruimte voor “routeoptimalisaties” wil en mag dienen, omdat er geen enkele garantie is op een goede afloop. Bovendien is er nog steeds geen duidelijkheid over de “kansrijke” verbeteringen die u een jaar geleden in de Tweede Kamer voor deze “flessenhals” beloofde. De ervaring leert dat verbeteringen hier, elders nieuwe problemen veroorzaken. Zolang de burgers dit niet weten, kunnen zij geen goede zienswijze inleveren. En later mogen zij geen verhaal meer halen! Dat kan echt niet.

Mijn verbetervoorstel is: (1) opschorting van de opening van Lelystad Airport, (2) versnelde herindeling van het Nederlandse luchtruim en (3) besluitvorming over openstelling nadat is gebleken, dat het laagvliegen aantoonbaar voorbij is.

Mijn bezwaren zijn de volgende:

1. Laagvliegen mag niet de nieuwe norm worden in Nederland. Nergens in de wereld wordt over zo’n lange afstand laag gevlogen. Dat is niet voor niets. Het is op alle fronten onverantwoord.

2. Laagvliegen boven of vlakbij bebouwde omgeving, zoals bij bijv. Elburg, Oosterwolde, Oldebroek, Wezep, Hattem, Wapenveld en Heerde, is ontoelaatbaar.

3. Laagvliegen tast het woon- en leefklimaat in ernstige mate aan en zal zorgen voor een waardedaling van onze woningen.

4. Laagvliegen zorgt voor geluidsoverlast voor honderdduizenden mensen en voor slaapverstoring doordat van 6 uur ’s morgens tot middernacht vliegtuigen laag kunnen overkomen.

5. Ik verzoek het ministerie om ook in de gemeente Oldebroek onder de routes voldoende geluidsmeetpunten aan te brengen en deze als officiële handhavingspunten juridisch vast te leggen. Voorkomen moet worden, dat er geen handhaving kan plaatsvinden op geluidsoverschrijdingen.

6. Laagvliegen gaat ten koste van waardevolle natuur-, stilte- en Natura 2000-gebieden. Dit is in strijd met het beleid in onze provincies. De milieubelasting, veiligheids- en gezondheidsrisico’s die het gevolg zullen zijn van laagvliegen zijn niet of onvoldoende onderzocht.

7. Ik verzoek u de milieueffecten van vliegen boven de 3000 voet (ca. 900 meter) op te nemen in het MER. Ook boven die hoogte stoten vliegtuigen schadelijke stoffen uit.

8. Ik verzoek u om in het MER alle milieueffecten van alle vliegroutes en varianten in beeld te brengen en te vergelijken en niet zoals nu alleen die van de B+ routes (die over de gemeente Oldebroek gaan).

9. Laagvliegen tast de belangrijke toeristische sector op onder meer de Veluwe aan. De toeristische economie van vele gebieden in het oosten is gebaseerd op natuur, rust en recreatie. Laagvliegen betekent een ernstige aantasting van deze kernwaarden. In het MER is deze economische gevolgschade niet in beeld gebracht.

10. Nut en noodzaak van een opening van Lelystad Airport in 2020 is onvoldoende aangetoond. Schiphol is vooral opgevuld met budgetvluchten i.p.v. belangrijke vluchten voor de economie. Lelystad ontlast Schiphol niet, maar zal alleen leiden tot extra groei.

11. Laagvliegen en uitbreiding van de luchtvaart in zijn algemeenheid dragen negatief bij aan de klimaatverandering, terwijl onze regering juist maatregelen daartegen zou moeten nemen.

12. Ik verzoek u in het luchthavenbesluit zelf vast te leggen dat vrachtverkeer op Lelystad Airport niet is toegestaan.

13. Ik ben het er niet mee eens dat ik nu al een zienswijze moet indienen, terwijl er nog geen akkoord is van de Europese Commissie over de Verkeersverdelingsregel. Het is niet aangetoond dat autonome (wild)groei niet mogelijk is en Lelystad Airport daadwerkelijk alleen een vakantievliegveld wordt.

14. Ik ben het er niet mee eens dat ik een zienswijze moet indienen, terwijl over de optimalisaties bij Wezep/Hattem nog niets bekend is en ik later geen bezwaar of beroep meer kan aantekenen als de veranderingen voor mijn omgeving nadelig uitpakken.

15. Ik ben het er niet mee eens dat ik nu alleen een zienswijze mag indienen tegen de actualisatie van het MER. Als ik in 2014 had geweten van de laagvliegroutes, dan had ik zeker toen al een zienswijze ingediend over het MER 2014. Ik verzoek u de zienswijzeprocedure ook te laten uitstrekken tot het MER 2014.

16. Ik ben het er niet mee eens dat de informatiebijeenkomsten pas in februari zijn. Dit verkort feitelijk de termijn van 6 weken voor het indienen van een zienswijze. Ik verzoek u de zienswijzeprocedure te verlengen tot eind maart 2019.


U kunt de zienswijze hier downloaden


Wil u  zelf een zienswijze indienen? Dat kan op deze pagina.

Volg ons op social media